Chuong 1 KTTC3

Description:

ON TAP CHUONG 1


Câu 1: Cổ tức được chia từ cổ phiếu kinh doanh đang nắm giữ được công ty ghi nhận là:

Câu 2: Các khoản chi phí phát sinh khi bán chứng khoán kinh doanh được ghi nhận là:

Câu 3: Nhận định nào sau đây ĐÚNG về tiền lãi của trái phiếu trả lãi trước

Câu 4: Tiền lãi kỳ đầu tiên của trái phiếu trả lãi sau được ghi nhận là:

Câu 5: Hạch toán vào khoản đầu tư vào công ty con khi:

Câu 6: Đầu tư vào công ty con dưới hình thức mua lại phần vốn góp thanh toán bằng cổ phiếu phát hành mới, nếu giá trị hợp lý của cổ phiếu phát hành nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu thì giá trị khoản chênh lệch này được ghi nhận là:

Câu 7: Trong trường hợp thực hiện BCC theo hình thức hoạt động đồng kiểm soát, khi nhận được vốn góp là tiền gửi ngân hàng, bên nhận vốn góp sẽ:

Câu 8: Việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tại thời điểm lập báo cáo cuối kỳ sẽ bị ảnh hưởng bởi trường hợp nào sau đây: