กิจกรรมวางพวงมาลา

Description:

? ??????????????????????? ?????????????????????? ??????


เพศอายุ


ประเภทผู้ร่วมงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ถ้าเป็นนิสิตเก่า กรุณาใส่ รุ่น KU

ท่านเข้าร่วม กิจกรรมวางพวงมาลา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้

ท่านจะเข้าร่วม กิจกรรมรดน้ำคารวะบูรพาจารย์ (ณ หอประชกรณีที่ไม่เข้าร่วมเพราะ เหตุใด

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการการจัดแถวเข้าวางพวงมาลาระยะเวลาตามกำหนดการThis is the question title...